top of page

Regulamin świadczenia usług przez podmiot JANUSZEX Zuzanna Kowalska drogą elektroniczną

Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży usług oferowanych przez firmę JANUSZEX Zuzanna Kowalska oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz zasady świadczenia tych usług.

Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

I. Definicje

 1. Usługodawca - JANUSZEX Zuzanna Kowalska, ul. Bolesława Chrobrego 79E/60, 80-414 Gdańsk,  NIP: 5842836658, zuzanna@rozwojkariery.pl

 2. Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem rozwojkariery.pl oraz wszystkie jej podstrony.

 3. Klient - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Usługa - usługi świadczone na rzecz Klienta przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

 5. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych materiałów w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Usługodawcę na rzecz Klienta, za pośrednictwem serwisu rozwojkariery.pl

 6. Produkt Bezpłatny - Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem serwisu rozwojkariery.pl

 7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.

 8. Formularz Rezerwacji - formularz pozwalający na rezerwację usługi dostępny w serwisie rozwojkariery.pl, udostępniany przez Usługodawcę Klientowi. 

 9. Rezerwacja, Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji lub za pomocą wiadomości e-mail zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą.

 10. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Usługi zawarta między Klientem, a Usługodawcą. 

 11. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Usługę.

 12. Ogłoszenie - ogłoszenie wystawione w serwisie rozwojkariery.pl, na portalach ogłoszeniowych (np. OLX.pl) lub w social mediach, a także w innych mediach przez Usługodawcę informujące o Cenach i zakresach Usług. 

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Do korzystania z Usług wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

 2. Z chwilą dokonania Rezerwacji, Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Klient powiadomi Usługodawcę o niechęci przestrzegania Regulaminu, Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi. 

 3. Klient może korzystać z Usług tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji Rezerwacji w przypadku złamania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu. 

​III. Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca świadczy usługi polegające na: 

 • udzielaniu Klientowi porad i konsultacji rekrutacyjnych oraz zawodowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak e-mail, czat, wideokonferencje itp. Konsultacje odbywają się w formie indywidualnych sesji doradczych prowadzonych online. 

 • tworzeniu dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny) zgodnie z wytycznymi Klienta. 

 

IV. Warunki świadczenia Usług oraz opłaty 

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Usług.

 2. Warunkiem skorzystania z usług jest wcześniejsze złożenie Zamówienia na Usługę u Usługodawcy drogą mailową na adres zuzanna@rozwojkariery.pl, lub wypełnienie Formularza Rezerwacji. 

 3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Usługodawcę należności uiszczanej poprzez serwis Przelewy24 na wskazany przez Usługodawcę numer rachunku bankowego. 

 4. Informacje o Cenie są dostępne w Ogłoszeniach Usługodawcy oraz w razie potrzeby są podane przez Usługodawcę w trakcie procesu składania Zamówienia. 

 5. Ceny wszystkich usług zawsze są podane w złotych polskich. 

 6. Jeśli należność nie zostanie uiszczona przez Klienta przed wyznaczonym terminem wykonania Usługi, Usługodawca może przełożyć wykonanie Usługi na termin późniejszy.

 7. Zakup Usługi potwierdzony jest poprzez wystawienie Klientowi faktury VAT lub faktury imiennej. Niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

 8. Rezerwacja terminu Usługi oraz poprawne złożenie Zamówienia jest potwierdzane przez Usługodawcę w formie mailowej. 

 

V. Warunki zakupu i korzystania z Produktów

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.

 2. Dostęp do Produktu udzielany jest Użytkownikowi na jego adres e-mail bezterminowo. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.

 3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Januszex Zuzanna Kowalska należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności.

 4. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich.

 5. Zakup Produktu potwierdzony jest poprzez wystawienie Klientowi faktury VAT lub faktury imiennej. Niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

 6. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

 7. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą mailową.

 8. Januszex Zuzanna Kowalska przesyła dostęp do zakupionego produktu w przeciągu max. 24 godzin od zakupu.

 9. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 10. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

 11. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów jedynie na własny użytek.

 12. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

​VI. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. O prawidłowym złożeniu Zamówienia Usługodawca informuje Klienta mailowo. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie przesyłany po wykonaniu Usługi.

 2. Klient nie ma prawa nagrywać przebiegu Usługi bez zgody Usługodawcy. 

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta. Klient jest odpowiedzialny za własne zachowania i decyzje oraz korzysta z wyświadczonych Usług polegając na własnej opinii. 

VII. Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązuje się dostarczyć prawdziwe, aktualne i pełne informacje w trakcie rezerwacji usługi oraz w trakcie wypełniania formularzy udostępnionych przez Usługodawcę. 

 2. Klient powinien posiadać dostęp do urządzenia z dostępem do internetu, które umożliwia korzystanie z Usług.

 3. Klient musi posiadać aktualny adres e-mail, który posłuży do komunikacji z Usługodawcą.

 4. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania lub publikowania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, naruszającym prawa autorskie lub prawo innych osób.

 

VIII. Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca prosi Klienta tylko i wyłącznie o dane, które są niezbędne do wykonania wybranej Usługi. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przekazanych przez Klienta informacji.

 2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi na najwyższym poziomie zgodnie z wiedzą i umiejętnościami.

 

IX. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wykonania Usługi. Może być rozwiązana przez Klienta lub Usługodawcę w każdym czasie przed wykonaniem Usługi, bez podania przyczyny.

 2. W celu rozwiązania umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji drogą elektroniczną, na adres e-mail zuzanna@rozwojkariery.pl. Jeśli Usługa miała mieć formę spotkania, a Klient rozwiązał Umowę na co najmniej 24 godziny przed terminem planowanego spotkania, przysługuje mu zwrot pieniędzy. Taki zwrot jest wykonywany przez Usługodawcę w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od terminu otrzymania wiadomości o rozwiązaniu Umowy.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub w przypadku dostarczania przez niego treści o charakterze bezprawnym.

 4. Klient może zmienić termin Rezerwacji kontaktując się z Usługodawcą mailowo, co najmniej na dobę przed pierwotnym terminem Rezerwacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o zmianę terminu Rezerwacji, jeśli wniosek ten został złożony na mniej niż dobę przed pierwotnym terminem. 

 5. W przypadku, gdy jedna ze stron utraci kontakt z drugą stroną lub któraś ze stron nie połączy się z drugą stroną w terminie Rezerwacji za pomocą ustalonego kanału komunikacji, strona poszkodowana może zerwać Umowę i należy jej się zwrot wszelkich opłat, których dokonała na rzecz drugiej strony.  

 

X. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez Klienta w oparciu o udzielone porady w trakcie wykonywania Usług lub porady i opinie znajdujące się w Produktach.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi z przyczyn niezależnych od niego.

 

XI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku niewłaściwego wykonania Usługi lub w przypadku, gdy Produkt jest wadliwy.

 2. Reklamację można zgłosić drogą mailową na adres zuzanna@rozwojkariery.pl

 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 4. Odpowiedź na reklamację będzie przekazana Klientowi mailowo na adres, z którego reklamacja została zgłoszona. 

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między Usługodawcą a Klientem dotyczącej świadczenia usług konsultacji rekrutacyjnych.

 4. Wszelkie spory wynikające z umowy lub korzystania z usługi rozstrzygane będą przez właściwe sądy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem skorzystania z usług Januszex Zuzanna Kowalska drogą elektroniczną.

bottom of page